IDCT Bartosz Pachołek

Uwaga: Ciasteczka!

Ta witryna korzysta z cookies: Informujemy, że ta witryna korzysta z własnych, technicznych oraz należących do podmiotów zewnętrznych ciasteczek ("cookies") celem śledzenia aktywności oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności. Kontynuując akceptujesz użycie cookies. Aby korzystać z pewnych części witryny konieczna jest akceptacja.

Regulamin oraz Polityka Prywatności aplikacji Wykoping

Opublikowano 2020-01-16

Zasada ochrony prywatności

 • Administratorem danych osobowych jest IDCT Bartosz Pachołek z siedzibą w Kruszewie (64-850 Kruszewo, Szkolna 20A), wpisany do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerami NIP 7642545544 oraz REGON 321140876.
 • Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych użytkowników aplikacji Wykoping zwanej dalej aplikacją.
 • Aplikacja oraz Administrator nie gromadzą danych osobowych i dlatego nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych. Szczegóły przechowywanych danych są opisane w dalszej części dokumentów.
 • W sprawie przechowywanych danych należy kontaktować się z Bartoszem Pachołkiem, pod adresem e-mail bartosz@idct.pl.
 • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 • Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoby korzystające z Aplikacji mogą z niej korzystać bez podawania danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu: zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji o ile zawarte one zostały w polach wymaganych przy rejestracji w Aplikacji, Administrator nie wymaga podawania danych osobowych w danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR); udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Aplikacja oraz jej funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR); wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe); dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Administrator nie wymaga podawania danych osobowych od użytkowników a ich podanie nie jest wymagane do korzystania z Aplikcji. Użytkownik nie może Administratorowi podawać danych osobowych osób trzecich.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Zbierane dane użytkowników to:

 • login w serwisie Wykop.pl, który w zależności od nazwy użytkownika może zawierać jego dane osobowe. Administrator zapewnia bezpieczne przechowywanie tych danych oraz umożliwia ich usunięcie w dowolnym momencie korzystająć z Aplikacji.
 • klucz, sekret, kod połączenia API serwisu Wykop.pl, które nie mogą zawierać danych osobowych.
 • identyfikator telefonu Firebase wymagany do przesyłania powiadomień. Administrator przechowuje go w bezpiecznej bazie danych, o ograniczonym dostępie oraz wykorzystuje jedynie do realizacji usługi. Nie jest on wykorzystywany w celach reklamowych bądź handlowych przez Administratora.
 • w przypadku kontaktu drogą e-mailową z użytkownikiem Administrator przechowuje dane podane w treści wiadomości oraz adres e-mail aż do zakończenia wątku rozpoczętego przez użytkownika. Dane te przechowywane są na bezpiecznym serwerze e-mail oraz usuwane po zakończeniu wątku.
 • administrator nie gromadzi treści powiadomień przesyłanych z API Wykop.pl do usługi Firebase (powiadomienia dla telefonów z systemem Android). Umieszczone są one jedynie w pamięci ulotnej serwera przetwarzającego powiadomienia pomiędzy odbiorem z API Wykop.pl a przekazaniem usługi Firebase.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres info@idct.pl stosownego żądania wraz z podaniem identyfikatora użytkownika (w przypadku danych Aplikacji) lub adresu e-mail (W celu usunięcia bądź modyfikacji korespondencji). Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy GDPR.

Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim poza tymi opisanymi w zdaniu poprzednim oraz w przypadku gdy nazwa użytkownika z serwisu Wykop.pl, która jest identyfikatorem w Aplikacji zawiera dane osobowe - w takim wypadku są one przekazywane do realizacji usług technicznym do serwisu Wykop.pl. Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies jest Google LLC. Google LLC oraz Wykop.pl mozgą przechowywać dane użytkowników serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, ze Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa. Administrator przechowuje korespondencje (wiadomości e-mail) tylko do czasu zakończenia wątku.

Oświadczenie

Administrator zaleca, aby nie podawać danych osobowych w nazwie użytkownika serwisu Wykop.pl, która jest również identyfikatorem potrzebnym w Aplikacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Podawanie przez Ciebie Twoich danych osobowych NIE jest wymagane do realizacji usługi, lecz jeśli je podałeś w swojej nazwie użytkownika bądź korespondencji informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest IDCT Bartosz Pachołek z siedzibą w Kruszewie (64-850 Kruszewo, Szkolna 20A), wpisany do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerami NIP 7642545544 oraz REGON 321140876, z którym możesz skontaktować się pod adresem email info@idct.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować adresem e-mail: info@idct.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu połączenia Aplikacji z usługą API Wykop.pl, a więc zawarcia i realizacji umowy na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz pozostawał zarejestrowanym użytkownikiem Aplikacji, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia roszczeń. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a także w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na potrzeby Aplikacji: wykop.pl, który jest operatorem usługi powiadomień poprzez API Wykop.pl, Google LLC. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich podanie nie jest wymagane do korzystania z Aplikacji. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Wykop.pl.
 • Treści przesyłane przez uż
 • Aplikacja Wykoping udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przesyłanie danych (dane logowania) przez Użytkowników oraz ich odbiór z serwisu API Wykop.pl (powiadomienie). Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 • Dostęp do Aplikacji oraz korzystanie z jej funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Aplikacji jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w system Android 7 lub nowszy z usługami Google, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta w serwisie Wykop.pl z dostępem do usługi API v2 z którego świadczona jest usługa powiadomień.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Aplikacji jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w system Android 7 lub nowszy z usługami Google, a w przypadku Użytkowników – konta w serwisie Wykop.pl, które umożliwia korzystanie a usługi API v2 świadczonej przez Wykop.pl celem otrzymywania powiadomień.

Definicje

Konto – środki techniczne Administratora, które aktywuje Użytkownik poprzez Aplikację, aby uzyskać połączenie między telefonem z systemem Android 7 lub nowszym celem otrzymywania powiadomień z Wykop.pl Administrator - IDCT Bartosz Pachołek z siedzibą w Kruszewie (64-850 Kruszewo, Szkolna 20A), wpisany do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerami NIP 7642545544 oraz REGON 321140876. Regulamin – niniejszy regulamin. Wykop.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie wykop.pl przez Spółkę Wykop, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet. Spółka Wykop – spółka Wykop spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakręt 8, kod pocztowy 60-351 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280651, dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 779-230-88-51, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 zł, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@wykop.pl. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Wykop.pl, która korzysta z Aplikacji. API v2 - usługa Wykop.pl która umożliwia pobieranie danych o powiadomieniach Użytkownika. Powiadomienie - ulotna, nieprzechowywana przez Administratora wiadomość z API v2 przekazywana przez Konto do usługi Firebase. Firebase - usługa powiadomień błyskawicznych w systemie Android 7 lub nowszym z usługami Google, świadczona przez Google LLC. Aplikacja - oprogramowanie o nazwie "Wykoping", dostarczane przez Administratora, pobrane przez sklep Google Play na przez Użytkownika, a które umożliwia utworzenie Konta.

Rejestracja w Aplikacji

 • Zarejestrować się w Aplikacji mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły szesnaście lat. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Aplikacji co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Wykop.pl (login), dane API v2 (sekret, klucz, kod połączenia), klucz Firebase (przesyłany automatycznie przez telefon z systemem Android 7 lub nowszym z usługami Google) oraz zaakceptować Regulamin.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji po zarejestrowaniu się w aplikacji.
 • Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Aplikacji z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisu zewnętrznego Wykop.pl.
 • Dokonanie rejestracji oznacza, iż z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 • W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 • Użytkownik nie ma wglądu do danych innych Użytkowników.
 • Użytkownik w każdym momencie może odstąpić od umowy poprzez skorzystanie z przycisku Wyrejestruj w Aplikacji oraz usunięcie Aplikacji korzystając ze środków technicnych systemu Android 7 lub nowszego.

Podstawowa funkcjonalność Aplikacji

Użytkownicy mogą połączyć swój telefon z systemem Android 7 lub nowszym z usługami Google z Wykop.pl, aby otrzymywać powiadomienia o akcjach, które dotyczą ich profilu określonego regulaminem Wykop.pl. Użytkownicy otrzymują możliwość decydowania o tym jakie powiadomienia chcą otrzymywać: "do mnie", czyli adresowane w komentarzach i wpisach Wykop.pl do nich, "wiadomości", czyli o prywatynch wiadomościach, "tagi" czyli o pojawieniu się wpisu pod obserwowanym "tagiem" (znacznikiem).

Zasady korzystania z Serwisu Wykop.pl

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Aplikacji, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie otrzymuje i przechowuje korzystająć z Aplikacji. Treści przesyłane przez Aplikację powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

 • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
 • treści o charakterze pornograficznym. Niedozwolone jest przesyłanie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie powyżej. Użytkownik poprzez połączenie z Wykop.pl wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych przesyłanych między Wykop.pl a Aplikacją przez Administratora oraz oświadcza iż posiada pełne prawo do dysponowania nimi.

Rola operatora Aplikacji

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Aplikacji, ani za tresci przesyłane między Wykop.pl, aplikacją, a usługą Firebase, gdyż nie gromadzi takich danych. Operator może zacząć je gromadzić na życzenie organów ścigania bądź państwowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Administrator zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta (przesyłając powiadomienie). W uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć Konto. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Aplikacji, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Aplikacji ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administrator. Administrator stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (Konta) bez podania przyczyny w przypadku braku możliwości do technicznej realizacji Konta.

Ochrona prywatności

Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Administratora dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem https://idct.pl/wykoping-regulamin-polityka-prywatnosci Spółka przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://idct.pl/wykoping-regulamin-polityka-prywatnosci. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Aplikacji. Reklamacje można zgłaszać pisemnie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@idct.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail, z którego się kontaktował.

Zakończenie korzystania z Aplikacji

Świadczenie usług w ramach Aplikacja ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie ze środków technicznych w Aplikacji (przycisk Wyrejestruj) bądź kontakt na info@idct.pl. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy: Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Aplikacja i świadczonych przez Administratora, lub Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób Braku technicznych możliwości realizacji usługi (brak Wykop.pl API v2 lub Firebase). Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta powoduje usunięcie danych Konta chyba, że ich przechowywania wymagają organy ścigania bądź państwowe.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej idct.pl. Administrator nie ma możliwości przesłania regulaminu pod konkretne konto, gdyż nie gromadzi adresów e-mail. Regulamin może być udostępniony drogą e-mail na żądanie. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Administraot poinformuje o tym wysyłając Powiadomienie w Aplikacji oraz na stronie https://idct.pl/wykoping-regulamin-polityka-prywatnosci. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach. Przy pierwszym logowaniu w Aplikacji, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji bądź rezygnacji z usługi. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratora, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.